ถิ่นฐานเดิมของชนชาติมอญ

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินสุวรรณภูมิเลยก็ว่าได้และมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหนึ่ง จากพงศาวดารพม่ากล่าวว่า มอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนคริสตกาล คาดว่าน่าจะอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย เข้ามาตั้งอาณาจักรของตนทางตอนใต้ บริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำสะโตง ซึ่งบริเวณนี้ในเอกสารของจีนและอินเดียเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิในพุทธศตวรรษที่ 2 ศูนย์กลางของอาณาจักรมอญคืออาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิม  จากพงศาวดารมอญกล่าวไว้ว่าอาณาจักรสะเทิมสร้างโดยพระราชโอรส 2 พระองค์ของพระเจ้าติสสะ แห่งแคว้นหนึ่งของอินเดีย ก่อนปี พ.ศ. 241 พระองค์นำพลพรรคลงเรือสำเภามาจอดที่อ่าวเมาะตะมะ และตั้งรากฐานซึ่งต่อมาเป็นที่ตั้งของเมือง อาณาจักรสะเทิมรุ่งเรืองมากมีการค้าขายติดต่ออย่างใกล้ชิดกับประเทศอินเดียและลังกา และได้รับเอาอารยธรรมของอินเดียมาใช้ ทั้งทางด้านอักษรศาสตร์ และศาสนา โดยเฉพาะรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมา มอญมีบทบาทในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียไปยังชนชาติอื่นอย่างเช่น ชาวพม่า ไทย และลาว เจริญสูง มีความรู้ดีทางด้านการเกษตร และมีความชำนาญในการชลประทาน โดยเป็นผู้ริเริ่มระบบชลประทานขึ้นในลุ่มน้ำอิรวดีทางตอนกลางของประเทศพม่า  พวกน่านเจ้าเข้ามาทางตอนเหนือของพม่าและทำสงครามกับพวกปยู อาณาจักรมอญที่สะเทิมขยายอำนาจขึ้นไปทางภาคกลางของลุ่มแม่น้ำอิรวดีระยะหนึ่ง แต่เมื่อชนชาติพม่ามีอำนาจเหนืออาณาจักรปยู และได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้เข้ารุกรานมอญ มอญจึงถอยลงมาดังเดิมและได้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1368 ที่ หงสาวดี พระเจ้าอโนรธา กษัตริย์พม่าแห่งพุกาม ยกทัพมาตีอาณาจักรสุธรรมวดีและกวาดต้อนผู้คน ทรัพย์สมบัติ พระสงฆ์ พระไตรปิฎก กลับไปพุกามจำนวนมาก ต่อมาระหว่างปี 1600-1830 กรุงหงสาวดี ตกอยู่ใต้อำนาจพุกาม แต่กระนั้นพม่าก็รับวัฒนธรรมมอญมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษามอญได้แทนที่ภาษาบาลีและสันสกฤตในจารึกหลวง และพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เป็นศาสนาที่นับถือสูงสุดในพุกาม มอญยังมีความใกล้ชิดกับลังกา ซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาท และนิกายเถรวาทก็แพร่กระจายไปทั่วเอเชียอาคเนย์พระเจ้ากยันสิทธะทรงดำเนินนโยบายผูกมิตรกับราชตระกูลของพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอญแห่งสะเทิม โดยยกพระราชธิดาให้กับเจ้าชายมอญ พระนัดดาที่ประสูติจากทั้งสองพระองค์นี้ ก็ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ พระนามว่า อลองคะสิทธู ในยุคที่พระองค์ปกครองอาณาจักรพุกามได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นที่สุด นอกจากนี้ในสมัยของพระเจ้ากยันสิทธะ ในศิลาจารึกยกย่องไว้ว่า วัฒนธรรมมอญเหนือกว่าวัฒนธรรมพม่าด้วย

ความเป็นมาของชนชาวมอญ

มอญเป็นชนชาติที่เก่าแก่หากไม่มีการแบ่งแยกประเทศไทยกับมอญก็เหมือนพี่น้องกับเพราะถ้าดูประวัติศาสตร์ดีๆมีคนมอญเป็นจำนวนมาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและก็กลมกลืนจนกลายมาเป็นคนไทยเต็มตัวดูจากแถวสมุทรปราการ  ราชบุรี ก็ยังคงหลงเหลือหลักฐานหมูบ้านมอญอยู่  มอญ อาศัยอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิมาเป็นเวลายาวนานจนภายหลังถูกพม่ายึดครองจากพงศาวดารพม่ากล่าวว่า “มอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนคริสตกาล” คาดว่าน่าจะอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย เข้ามาตั้งอาณาจักรของตนทางตอนใต้ บริเวณลุ่มแม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำสะโตง ซึ่งบริเวณนี้ในเอกสารของจีนและอินเดียเรียกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิในพุทธศตวรรษที่ 2 ศูนย์กลางของอาณาจักรมอญคืออาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิม จากพงศาวดารมอญ กล่าวไว้ว่าอาณาจักรสะเทิมสร้างโดยพระราชโอรส 2 พระองค์ของพระเจ้าติสสะ แห่งแคว้นหนึ่งของอินเดีย ก่อนปี พ.ศ. 241 พระองค์นำพลพรรคลงเรือสำเภามาจอดที่อ่าวเมาะตะมะ และตั้งรากฐานซึ่งต่อมาเป็นที่ตั้งของเมือง อาณาจักรสะเทิมรุ่งเรืองมากมีการค้าขายติดต่ออย่างใกล้ชิดกับประเทศอินเดียและลังกา และได้รับเอาอารยธรรมของอินเดียมาใช้ ทั้งทางด้านอักษรศาสตร์ และศาสนา โดยเฉพาะรับเอาพุทธศาสนานิกายหินยานมา มอญมีบทบาทในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียไปยังชนชาติอื่นอย่าง ชาวพม่า ไทย และลาว เจริญสูง มีความรู้ดีทางด้านการเกษตร และมีความชำนาญในการชลประทาน โดยเป็นผู้ริเริ่มระบบชลประทานขึ้นในลุ่มน้ำอิรวดีทางตอนกลางของประเทศพม่าพวกน่านเจ้าเข้ามาทางตอนเหนือของพม่าและทำสงครามกับพวกปยู อาณาจักรมอญที่สะเทิมขยายอำนาจขึ้นไปทางภาคกลางของลุ่มแม่น้ำอิรวดีระยะหนึ่ง แต่เมื่อชนชาติพม่ามีอำนาจเหนืออาณาจักรปยู และได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้เข้ารุกรานมอญ มอญจึงถอยลงมาดังเดิมและได้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1368 ที่ หงสาวดี

เอกลักษณ์อาหารมอญ

เอกลักษณ์อาหารมอญที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องวัฒนธรรมและอาหารเนื่องจากชาวมอญได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย เพราะแต่ก่อนชนชาติมอญมีพื้นที่ติดทะเลอันดามัน คนมอญมักจะนำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มาทำเป็นอาหาร ซึ่งสิ่งที่นำมาประกอบทำอาหารนั้น คนไทยส่วนมากไม่นิยมนำมาทำเป็นอาหาร เพราะคิดว่าถ้าเอามาทำคงไม่อร่อย และคาดไม่ถึงว่าจะนำมาทำเป็นอาหารได้ แต่สำหรับคนมอญนั้นสามารถนำสิ่งที่คนไทยไม่นิยม และคาดไม่ถึงมาประยุกต์จนมาทำเป็นอาหารทีมีรสชาติอร่อยได้ จนกลายเป็นที่ติดอกติดใจต่อผู้ที่เคยลิ้มรสอาหารที่ชาวมอญทำขึ้น และแน่นอนคนไทยก็ติดอกติดใจเช่นเดียวกัน และความแตกต่างระหว่างอาหารมอญและอาหารไทยนั้น ทำให้ทราบว่าอาหารไทยและอาหารมอญนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันน้อยมาก แต่อาหารมอญจะมีรสชาติจัดกว่าอาหารไทย และพืชผักที่ชาวมอญนิยมกินและนิยมนำมาประกอบอาหารนั้นส่วนมากจะเป็นพวกพืชผักท้องถิ่นต่างๆ เช่น มะตาด เป็นต้นโดยเฉพาะมะตาด ที่กล่าวได้ว่าเป็นผักประจำชาติพันธุ์มอญ มีผลกลมมีขนาดใหญ่ สีเหลืองแกมเขียว มะตาดนอกจากปลูกไว้เพื่ออาศัยร่มเงาแล้ว ไม้จากต้นมะตาดสามารถนำมาทำฟืนได้ อีกทั้งผลยังนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย เช่น นำผลอ่อนมาแกงคั่ว เป็นต้น นอกจากนี้มะตาดยังเป็นยาสมุนไพร รากใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงกัดต่อย เปลือกและใบมีรสฝาดใช้เป็นยาสมานแผลได้ดี เมือกที่ผลมะตาดมีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวก

 

 

วิถีชีวิตของชาวมอญ

มอญถือว่าเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมมายาวนาน ยังมีอาหารที่ทำขึ้นในเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะและเป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไปจนทุกวันนี้ ได้แก่ ข่าวแช่ หรือชาวมอญเรียกว่า เปิงดาจก์ แปลว่า ข้าวน้ำ  ข้าวแช่นั้นเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม  มีขั้นตอนในการทำค่อนข้างพิถีพิถัน ใช้เวลาในการจัดเตรียมมาก  และเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำไปถวายบูชาต่อเทวดา จากนั้นจะนำไปถวายพระ และแบ่งไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เหลือจากนั้นจึงจะนำมาตั้งวงแบ่งกันกินกันเองภายในครัวเรือน และอาหารที่ขาดไม่ได้สำหรับชาวมอญก็คือน้ำพริกถือว่าเป็นเมนูติดบ้านเลยที่เดียวและมีหลายรูปแบบมากได้แก่น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกตาแดง  น้ำพริกกะปิ นำพริกกุ้งแห้ง และน้ำปลายำ โดยเฉพาะน้ำปลายำ จัดเป็นอาหารพื้นถิ่นกินเฉพาะชาวมอญอีกอย่างหนึ่ง น้ำพริกชนิดต่างๆ จะกินกับผักสด ผักดองหรือผักต้ม ตามแต่ประเภทของน้ำพริก และมีปลาเค็มกินเป็นเครื่องเคียงด้วยเช่นกัน ชาวมอญในเกาะเกร็ดโดยมากมักจะใช้เป็นผักที่มีเมือกลื่นและออกรสเปรี้ยวในการทำอาหาร เช่น กระเจี๊ยบเขียวหรือบอกะต๊าด  ใบกระเจี๊ยบแดงหรือฮะเจ๊บ ผักปลังหรืออะนิงลาง เป็นต้น แกงที่นิยมทำได้แก่ แกงส้มคล้ายของไทยแต่จะหนักเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาว และจะใส่กระชายกับข้าวเบือลงไปด้วย ไม่ใส่น้ำตาล แกงส้มของชาวมอญจึงมีรสเปรี้ยวเค็ม และมักจะแกงกับผักรวมหรือผักที่มีตามฤดูกาล เช่น เดือนห้าต่อเดือนหก แกงส้มลูกสั้นที่คนมอญเรียกลูกอะล้อด เดือนแปดถึงเดือนเก้ากินแกงส้มมะตาดหรือฮะเปร๊า ส่วนแกงกะทิพวกแกงคั่วก็เป็นที่นิยม เช่นแกงขี้เหล็ก แกงคั่วลูกตาลกับถั่วเขียวแกง  ที่ไม่ใส่กะทิ ก็ได้แก่ แกงเลียง ต้มเค็มใบส้มป่อย แกงบอน ฯลฯ โดยเฉพาะแกงบอนจะนิยมทำเลี้ยงในงานบุญมากกว่าทำกินในชีวิตประจำวัน เพราะมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก

สูตรลับข้าวแช่ชาวมอญ

การหุงข้าวแช่ในอดีตจึงเป็นพิธีกรรมในการบูชาเทวดาอย่างหนึ่ง เป็นการหุงข้าวที่มีขั้นตอนซับซ้อน แฝงพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ ทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่นั้น ต้องพิถีพิถัน เริ่มตั้งแต่คัดข้าวสารเม็ดสวย นำมาซาวน้ำ ๗ ครั้ง ให้สะอาด และในการหุงข้าวนั้นต้องตั้งเตาไฟบนลานโล่งและต้องอยู่นอกชายคาบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้มักจะเริ่มตั้งแต่บ่ายก่อนวันสงกรานต์ หุงข้าวให้สุกพอเม็ดสวย แล้วนำไปซาวน้ำ ขัดกับผนังกระบุงด้านในหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่พื้นผิวมีความสาก เอายางข้าวออก ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ

ส่วนกับข้าวที่จะรับประทานกับข้าวแช่นั้นบางชนิดมีการตระเตรียมล่วงหน้านานนับเดือน เช่น ปลาแห้ง เนื้อแห้ง ต้องจัดหาหรือซื้อมาทำเค็มเอาไว้ล่วงหน้า บางถิ่นมีกับข้าวหรือเครื่อง เคียงข้าวแช่ ๕ ชนิด บางถิ่นมี ๗ ชนิด รายละเอียดแตกต่างกันไป ซึ่งรายการหลักๆ ได้แก่

  • ปลาแห้งป่น
  • เนื้อเค็มฉีกฝอย
  • หัวไชโป้เค็มผัดไข่
  • ไข่เค็ม
  • กระเทียมดอง เป็นต้น

ขั้นตอนการปรุงกับข้าวหรือเครื่องเคียงที่ค่อนข้างยุ่งยาก คือปลาแห้งป่น และเนื้อเค็มฉีกฝอย อาจมีการทำเตรียมล่วงหน้าหลาย วัน ปลาแห้งป่น โดยมาก นิยมใช้ปลาช่อนเค็มตากแห้ง ย่างสุก ฉีกเอาเฉพาะเนื้อ ระวังอย่าให้ก้างติดมาเป็นอันขาด ใส่ลงครกตำละเอียด คลุกน้ำตาลทราย เกลือ ปรุงรสให้รสชาติกลมกล่อม   เนื้อเค็มฉีกฝอย นิยมเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย นำเนื้อเค็มตากแห้งดังกล่าวย่างไฟสุก ฉีกฝอยผัดน้ำมันให้เหลืองกรอบหัวไชโป้เค็มผัดไข่ นำหัวไชโป้เค็มล้างให้รสเค็มกร่อยลง หั่นละเอียด หัวกะทิตั้งไฟให้เดือด นำหัวไชโป้ลงผัด ตอกไข่ตีให้ละเอียดราดลงบนหัวไชโป้ในกะทะ รอไข่สุก คนให้เข้ากัน ปรุงรสให้กลมกล่อมไข่เค็ม และ กระเทียมดอง สองรายการนี้เป็น รายการถนอมอาหารที่มีกันอยู่แทบทุกครัวเรือน เพียงแต่นำมาปอก หั่น ให้พอดีคำ จัดใส่ชาม

 

ร้านป้าหยินอาหารมอญ

ร้านป้าหยิน เป็นร้านอาหารพื้นบ้านของชาวมอญ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสะพานมอญเห็นแล้ว ต่างอดไม่ได้ที่จะต้องแวะเข้าไปชิม เพราะนอกจากจะได้รู้เขารู้เรา ว่าอาหารพื้นบ้านมอญเป็นยังไง รสชาติขนมจีนหยวกกล้วยของป้าหยินยังถูกปาก ติดใจหลายต่อหลายอีกคนด้วยร้านป้าหยินตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานไม้มอญ ฝั่งหมู่บ้านมอญ เปิดขายตั้งแต่เช้า มีอาหารเช้าแบบพื้นบ้านให้กับชาวมอญ และนักท่องเที่ยว มีขายของใส่บาตรพระตอนเช้าด้วย ร้านป้าหยินจึงมีลูกค้าแน่นตั้งแต่เช้า ไปจนถึงสายๆ เพราะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชิมอยู่ตลอด ร้านป้าหยิน ไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตหรูหรา มีลักษณะธรรมดาๆ คล้ายเพิงพักริมทาง มีโต๊ะเก้าอี้นั่งแบบสบายๆร้านป้าหยินขายอาหารเช้า มีโจ๊ก ที่ให้สโลแกนเชิญชวนเด็ดๆ ว่า โจ๊กร้อนๆ มอญแท้ๆสำหรับอาหารเช้าชาวมอญ เค้ากิน ขนมจีนมอญหรือที่ชาวมอญเรียกกันว่า คนอมจิน กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนที่เข้าเมืองตาหลิ่วแล้วต้องหลิ่วตาตาม ต้องตามมาชิม ขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย เป็นขนมจีนเส้นสด ที่ป้าหยินทำให้เห็นทุกขั้นตอนแบบไม่ปิดบัง แถมเวลาลูกค้าน้อยๆ ป้ายังลองให้มาทำเส้นเองได้ด้วย น้ำยาขนมจีนเป็นหยวกกล้วยแกงกับปลา รสชาติออกเค็มๆ ไม่เผ็ด ไม่ได้ใส่กระชายหรือเครื่องซับซ้อน เสริฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว มีเครื่องปรุงเป็นน้ำมะขามเปียก ไม่มีผักแนมมากมายเหมือนของในไทย คนมอญเค้ามีเพียงหัวปลีหั่นฝอย กินแกล้มด้วยถั่วแผ่นทอดกรอบ สำหรับคนที่กลัวความแปลกใหม่ อยากได้ความคุ้นเคย ที่ร้านก็มีน้ำยากะทิ และแกงเขียวหวานแบบธรรมดาขายด้วย หรือใครอยากลองสั่งอาหารมอญแบบอื่นๆ เค้าก็มีแกงฮังเลมอญ ไว้ให้ได้ลองสั่งมาชิมกันด้วย

ร้านบ้านรามัญ ร้านอาหารมอญรสเด็ดที่น่าลอง

  อาหารมอญ ถือเป็นอาหารที่มีรสชาติไม่เหมือนใครนะครับ เพราะส่วนใหญ่อาหารมอญแท้ๆ นั้นก็จะนำวัตถุดิบที่หายง่ายๆ ตามบ้านมาประกอบอาหารกันนะครับ อย่างเช่น แกงส้มกระเจี๋ยบนั้นก็ถือเป็นอาหารที่หากินได้ยากพอสมควร เพราะในปัจจุบันถ้าไม่ใช่คนมอญจริงๆ ก็จะไม่รู้จักแกงส้มกระเจี๋ยบนี้ด้วยซ้ำ แต่เอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะลิ้มลองอาหารชาวมอญ เราขอแนะนำร้านอาหาร อย่าง ร้านบ้านรามัญ ที่เป็นร้านอาหารบ้านๆ ที่เต็มไปด้วยรสชาติของความอร่อย

ร้านบ้านรามัญนั้นก็ถือเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเขตของชุมชนชาวมอญ ที่ตั้งติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเรา ดังนั้นคงไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศนะครับรวมถึงการตกแต่งก็คงต้องบอกว่าเป็นชาวรามัญแท้ๆ เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าอะไรทุกสิ่งก็ตามแต่ก็ยังคงเดิมไว้อยู่นั่นเอง ซึ่งภายในร้านนั้นรวมถึงรอบๆ ร้านๆ ก็จะมีลมพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาซึ่งนับได้ว่าเป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศดีเวอร์นั่นเอง ส่วนอาหารแนะนำของร้านนี้นั้นก็คงหนีไม่พ้น อาหารมอญนะครับ ซึ่งอาหารมอญที่นิยมรับประทานกันนั่นก็คือ ข้าวแช่ หรือ แกงกระเจี๋ยบ คงต้องยอมรับนะครับว่ารสชาติของที่นี้เป็นรสชาติชาวมอญแท้ๆ เลยก็ว่าได้ส่วนใครอยากจะลิ้มลองเมนูอื่นๆ ทางร้านก็มีน้ำอัญชัน เป็น้ำอันชัญแท้ๆ ไม่มีการปรุงแต่ง ซึ่งมันดีต่อสุขภาพอีกด้วย และอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ต้องห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือ ต้มยำไข่อ่อน ซึ่งทางร้านก็จะคัดไข่พวงย้ำนะครับเน้นเป็นพวงๆ มาต้มยำรสชาติจัดจ้านร้อนแรงเป็นอย่างมากนั่นเอง เอาเป็นว่าถ้ามาลิ้มลองร้านบ้านรามัญก็อย่างลืมสั่งข้าวแช่โบราณนะครับ ซึ่งเป็นเมนูที่สุดยอด เพราะหากินได้ยากที่นี้กินแล้วจะชื่นใจ คงต้องหาเวลาว่างมาลองแล้วนะครับเพราะที่ ร้านบ้านรามัญ ถือว่าสุดยอดจริงๆ

กะปิมอญวัตถุดิบในครัวไทย

   เครื่องปรุงของคนไทยนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือ กะปิ โดยกะปินั้นไม่ว่าจะทำเมนูไหนๆ เพียงได้ใส่ไปหน่อยนึงรับรองเลยนะครับว่าจะทำให้อาหารของเราในจานๆ นั้น กลมกล่อมอย่างบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียว นับได้ว่ากะปิก็ได้กลายเป็นวัตถุดิบหลักของคนไทยไปแล้วนั่นเอง แต่ใครจะไปรู้ว่า กะปิมอญ ที่ชื่อแปลกๆ ไม่ค่อยได้ยินนักก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่คนไทยหลายๆ บ้านมีติดไว้ในครัวเหมือนกัน

กะปิมอญ เป็นกะปิที่ทำมาจากปลา ซึ่งโดยกะปิทั่วๆ ไปนั้นก็มักจะทำจากกุ้งฝอย ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เพราะในแต่ละจังหวัดก็จะมีสี และความเค็มที่ไม่เท่ากัน โดยคนโบราณนั้นก็น่าจะสันนิฐานไว้ว่ากะปิมอญน่าจะเป็นการมาจากย่านมหาชัย โดยเป็นคนมอญนิแหละที่นำเข้ามา ซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นกะปิมอญก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สำคัญไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอาหารเมนูไหนๆ ของชาวมอญนั้นรวมไปถึงการจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานบุญ งานแต่ง ก็จะมีเมนูของกะปิมอญนิแหละครับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งถ้างานไหนไม่มีเมนูนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สมบูรณ์แบบตามประเพณีนั่นเอง กะปิมอญนั้นขั้นตอนการทำก็ไม่อยากนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะกินกับผักอะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะกินได้ทุกอย่างนั่นเอง โดยหนึ่งเมนูที่นิยมกินกันมากนั่นก็คือน้ำพริกที่ทำจากกะปิมอญ โดยเป็นการนำ กุ้งแห้ง หอมแดง กระเทียม มะเขือเปราะแก่ มะเขือเทศ มะนาว ผักชีฝรั่ง มะเขือพวง พริก เอาทุกอย่างมาผสมผสานกัน เพื่อให้ได้เป็นน้ำพริกที่แสนจะอร่อยนั่นเอง

เมนูน้ำปลามอญ

    หลายๆ ภาค หรือหลายๆ ท้องถิ่นนั้นก็มีวิธีการกินที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งไม่ว่าภาคไหนๆ ก็จะกินน้ำพริกกันทั้งนั้นเพราะว่าอาหารพวกนี้ถือเป็นอาหารที่กินแล้วสุขภาพดีเหมาะสมกับร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยน้ำพริกส่วนใหญ่นั้นก็จะต้องกินกับผักสด หรือ ผักต้มนานาชนิดๆ ไม่ว่าจะผักอะไรในโลกนี้ก็สามารถเอามากินร่วมกันได้นั่นเอง

น้ำปลามอญ นั้นก็ถือเป็นเมนูน้ำพริกที่ง่ายแสนจะง่ายสำหรับชาวมอญนะครับ ซึ่งวิธีทำนั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้เลยนะครับ เพราะเพียงแค่เอาน้ำมะขามบวกับน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วซอยพวกสมุนไพรลงไปนั้นก็จะเป็นเมนูที่กินกับข้าวร้อนๆ กินกับผักจะอร่อยมากนั่นเอง แต่ในปัจจุบันด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ก็มีการปรับสูตรเพื่อให้เข้ากับปากของชาวไทยโดยการที่จะเอาน้ำต้มสุกมาละลายกับมะขามกับน้ำปลา โดยวิธีนี้นั้นก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคของมะขามนั่นเอง แถมบางคนก็อาจจะเติมมะนาวลงไปเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดย น้ำปลามอญนั้นส่วนใหญ่ก็จะกินกับผักต้มนานาชนิด บางคนก็อาจจะกินกับไข่ต้ม หรือปลาทูย่าง/ทอด รับรองเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแสนจะง่ายและอร่อยอีกด้วยนั่นเอง โดยวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุงยากอะไรนะครับโดยการเอาทุกอย่างมาผสมกันปรุงรสตามใจชอบซอยสมุนไพรใส่ลงไปเพียงแค่นี้ก็จะได้น้ำปลามอญที่แสนจะอร่อย กินคู่กับข้าวสวย ผักต้ม ไข่ต้ม และ ปลาทูย่าง รับรองเลยนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแถมยังมีคุณค่าทางอาหารได้อีกเยอะเลยนะครับ

อาหารสำหรับชาวมอญ

   ในทุกๆ มื้อของชาวมอญนั้นจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องกินน้ำพริกทุกมื้อ ซึ่งน้ำพริกที่คนมอญชอบกินนั้นก็จะมีพวก น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกกะปิ และน้ำปลายำ ซึ่ง น้ำปลายำนั้น จัดเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวมอญเลยนะครับ ซึ่งจะกินคู่กับผักสดๆ กรอบๆ หรือผักดอง แต่ส่วนใหญ่ผักที่ชาวมอญชอบเอามาจิ้มน้ำพริกนั้นก็คงจะเป็น กระต๊าด หรือ กระเจี๋ยบ เพราะถือว่าเป็นผักท้องถิ่นที่หากินได้ง่ายนั่นเอง

โดยแกงส่วนใหญ่ที่ชาวมอญชอบทำรับประทานกันนั้นก็คงจะเป็นแกงส้มกระเจี๋ยบโดยมีลักษณะเด่นนั่นก็คือรสชาติจะออกเปรี้ยวๆ หวานๆ อร่อยไม่เหมือนแกงส้มอย่างอื่น เพราะใบกระเจี๋ยบนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีรสชาติที่เปรี้ยวหอมอร่อยอยู่แล้วนั่นเอง โดยทั่วๆ ไปนั้นรสชาติแกงส้มของชาวมอญนั้นก็จะออกเปรี้ยวๆ เค็มๆ เพราะคนมอญนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใส่น้ำตาลลงไป มักจะใช้ผักตามฤดูกาลที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาแกงส้มกันนะครับ มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ชาวบ้านและคนมอญนั้นไม่ต้องควักเงินซื้อวัตถุดิบทั้งหมดนั่นเอง ส่วนอาหารในช่วงเทศกาลนั้นที่ชาวมอญส่วนใหญ่นิยมรับประทานกันนั่นก็คือ ข้าวแช่ หรือคนมอญเรียกว่า เปิงดาจก์ ซึ่งเป็นอาหารที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านพิธีกรรมของคนมอญ มีขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างพิถีพิถันเป็นอย่างมาก ต้องใช้เวลาจัดเตรียมของ ภาชนะเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งข้าวแช่นั้นก็ถือเป็นอาหารที่ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดีในช่วงเดือนเมษายนนะครับ เพราะชาวมอญส่วนใหญ่จะนิยมทำรับประทานกัน หรือบางคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็อาจจะนำมาทำบุญตักบาตรเช่นกัน นับได้ว่าการกินและอาหารของชาวมอญนั้นเป็นการเลือกกินที่ฉลาดเพราะนอกจากที่จะไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้ว ก็ยังเป็นการรักษาสุขภาพอีกด้วย